Van de Bestuurstafel

Verslag Informatieavond Bouwplannen Omgeving St. Urbanuskerk

Het veslag over de infomatieavond van 22 maart 2016 kunt via deze link downloaden.

 

Maart 2016: Informatieavond Bouwplannen Omgeving St. Urbanuskerk

Aan de omwonenden en de belangstellenden van de Urbanuskerk en omgeving:

Al enkele jaren werken wij aan de voorbereiding van een bouwplan op de gronden achter en naast de Urbanuskerk. Op 3 juni 2013, is een eerste info avond gehouden over ons voornemen op deze locaties bouwplannen te realiseren. De input van deze info avond en commentaar van de gemeente hebben wij meegenomen en verwerkt in een aangepast plan.  
Dit aangepaste plan is gereed om opnieuw aan alle belanghebbenden gepresenteerd te worden.   
Bewoners, ondernemers en andere belangstellenden nodigen wij daarom graag uit voor onze tweede informatiebijeenkomst. Deze zal worden gehouden op:  Dinsdag 22 maart  2016 om 19:45 uur. in de St. Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31, Ouderkerk aan de Amstel.  
U bent van harte welkom. De koffie staat vanaf 19:30 uur voor u klaar.  Twee vertegenwoordigers van de gemeente, wethouder Marian van der Weele en projectmanager Serge van Donkelaar, zullen ook aanwezig zijn. Het aangepaste plan kunt u vanaf 16 maart alvast zelf bekijken op  onze website Wilt u liever schriftelijk uw mening geven over ons plan? Tot en met 7 april 2016 is dat mogelijk op het emailadres van het parochie secretariaat:urbanusparochie@xs4all.nl  

De agenda van deze informatieavond kunt u hier inzien.
Via deze link kan het pdf-document worden gedownload met hierin een impressie van de bouwplannen.


Uit het parochieblad februari 2016

Vanuit het Parochiebestuur
Edwin Saan
Het is zondag 31 januari. Buiten regent het maar van binnen is het warm en voel ik mij een blij mens. Vanmorgen hebben we met elkaar de afronding van een fase in de restauratie gevierd. Een volle kerk, een prachtige liturgie, ondersteuning van 3 koren en veel liedjes die men mee kon zingen. 
En hoewel eens anders wordt beweerd, blijkt dat Ouderkerkers wel degelijk kunnen zingen. Ze moeten hooguit een beetje aangemoedigd worden.
Vrijdagmiddag was ik erbij toen door vele vrijwilligers de kerk werd schoongemaakt en klaargemaakt voor deze bijzondere gebeurtenis. Met elkaar kunnen we iets moois bereiken.
Het werkt ook relativerend om je ervan bewust te zijn dat het nog niet klaar is, sterker nog, dat het misschien wel nooit klaar zal zijn. Een kerkgebouw, neergezet door onze voorouders, overleeft generaties. Wij maken daarvan maar een klein stukje mee. 
En voor zulke monumentale gebouwen blijft onderhoud noodzakelijk. Wij zien het als bestuur als onze plicht en verantwoordelijkheid dat zo goed mogelijk te doen. Het is niet alleen het beheer van een stuk erfgoed, maar ook het behoud van vele familiegeschiedenissen en herinneringen.  
Er gebeurt momenteel veel rondom de Urbanuskerk en de parochie. Het 150 jarig bestaan in 2017 komt snel naderbij en de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Het streven is om iedere maand een evenement te organiseren rondom dit jubileum. 
Voor ieder evenement zullen niet alleen parochianen, maar ook andere dorpsgenoten gevraagd worden om te helpen met de organisatie. 
Eén van deze evenementen willen wij vast nu al onder de aandacht brengen. Vanuit koor Elckerlyc is het idee ontstaan om een ‘Passion’ te organiseren. Dat idee werd zo goed ontvangen dat het nu breder en groots opgezet gaat worden.
Er is samenwerking gezocht met mensen van de Amstelkerk en ook vanuit de gemeente kwam er positieve bijval voor dit idee, waarmee het hoogstwaarschijnlijk mogelijk wordt dit evenement te kunnen organiseren op het kampje. De voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort kunt u hier meer over lezen in het Ouderkerks weekblad. 
Op het gebied van de ontwikkeling van de gronden rondom de kerk is gelukkig ook voortgang te melden. In de afgelopen maanden hebben de gemeente en de project-ontwikkelaar constructief overleg met elkaar gehad en zijn vernieuwde plannen uitvoerig met elkaar besproken en ingevuld. 
Het parochiebestuur heeft de plannen besproken met de klankbordgroep - een groep betrokken en gewaardeerde parochianen – en hen is gevraagd input te leveren op deze plannen. Wij verwachten binnen enkele weken te kunnen starten met meer uitgebreide informatierondes voor parochianen, belangstellenden en omwonenden. Zoals de plannen er nu liggen, zal het gebied rondom de kerk natuurlijk enorm gaan veranderen, maar de leefbaarheid en de kwaliteit zullen gewaarborgd blijven. Er zal met respect voor de historische waarden en aspecten van het landschap en de kerk gebouwd gaan worden. Over de plannen is geadviseerd door zeer vakkundige historici die de nieuwe ontwikkelingen hebben geplaatst en getoetst aan historische perspectieven. 
Het is voor de Urbanuskerk een zeer belangrijke gebeurtenis, omdat met deze transactie het financiële voortbestaan van de Urbanuskerk voor lange tijd gewaarborgd kan blijven. En dat is niet alleen goed voor de parochie, maar voor de hele gemeente.
Ouderkerkers mogen trots zijn op Ouderkerk waarvan de Urbanuskerk toch een belangrijk aangezicht is.


 

Stand van zaken mei 2013
Namens het bestuur

Beste parochianen,
Zoals u haast ongetwijfeld weet is het parochiebestuur al enige jaren bezig om behoorlijke gedeelten van haar grond te verkopen.
Graag willen we u langs deze weg informeren over de huidige status, maar zeker ook willen we u een stukje geschiedenis niet onthouden om op deze wijze u allen te informeren ten aanzien van deze ontwikkelingen.
Om op langere termijn het voortbestaan van de parochie, waaronder de kerk, de pastorie, het Vollebrechtorgel (alle drie rijksmonumenten) en de begraafplaats te kunnen waarborgen is ook op langere termijn financiële draagkracht nodig. De laatste jaren sluit de parochie financieel gezien de jaren af met steeds groter wordende tekorten. Ook al blijft de bijdrage van parochianen in de vorm van de kerkbijdrage bovengemiddeld - waar we uiteraard zeer trots op zijn - het is helaas niet genoeg om de alsmaar oplopende kosten structureel te kunnen dekken. De bezoekersaantallen van de kerk lopen langzaam maar zeker steeds verder terug. De belangrijkste financiële basis, namelijk de kerkbijdrage - ter ondersteuning van de parochie wordt daardoor ook steeds smaller.

Het doel van de parochie is het creëren van een solide (financiële) basis voor het behoud van de monumenten en haar voortbestaan tot in de verre toekomst. Een gezonde parochie dient natuurlijk bij uitstek de plaatselijke gemeenschap. Dat gebeurt door de monumenten van de parochie (kerk, pastorie, Gezellenhuis) in stand te houden en te kunnen behouden. Dat gebeurt door de typisch parochiale gemeenschapsactiviteiten betreffende de zielzorg, liturgie en gemeenschapszin en dat gebeurt door de bijzondere activiteiten rondom geboorte, trouw, en rouw. scharniermomenten in het leven, waarin de kerk van cruciaal belang is. Het oprichten van een gemeenschapshuis op de voorgenomen locatie maakt een belangrijk deel uit van de wijze waarop de parochie wil functioneren en zich ook buiten de muren van haar eigen geloofsgemeenschap wil  profileren. 
Als parochie moeten we daarom op zoek naar een verbreding van onze financiële basis op langere termijn. Enige jaren geleden is daarom besloten om te onderzoeken of gedeelten van de grond rondom de kerk verkocht zouden kunnen worden.
Daarmee zouden dan financiële reserves gecreëerd kunnen worden waarmee, middels defensieve beleggingen, in ieder geval het onderhoud van de gebouwen voor langere termijn (> 50 jaar) gewaarborgd zou kunnen worden. Om nog maar een gerucht te ontkrachten moet u ten aanzien van de opbrengst van deze gronden niet het beeld hebben dat hier tientallen miljoenen mee gemoeid zijn. Laten we het erop houden dat we met een defensieve beleggingsportefeuille het jaarlijkse maar ook grote onderhoud op termijn kunnen waarborgen.
In de zoektocht naar een mogelijke oplossing zijn vele onderzoeken geïnitieerd. Uiteindelijk is in projectontwikkelaar Van Amt een partner gevonden, die met een voorgestane ontwikkeling, aan alle door de parochie vastgestelde voortbestaaneisen kon voldoen. 
Met het oog op die ontwikkelingen is contact gezocht met de gemeente. We spreken dan over 2008. In 2009 heeft de ontwikkelaar een ruimtelijke visie aan de gemeente gepresenteerd, met het verzoek medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het terrein achter de kerk, alsmede van het Gezellenhuis. Ook is er gesproken over mogelijkheden tot oprichting van een gemeenschapshuis en het opknappen en uitbreiden van de begraafplaats. Het oprichten van een gemeenschapshuis op de voorgenomen locatie maakt een belangrijk deel uit van de wijze waarop de parochie wil functioneren.
De gemeente heeft een jaar na dato, in 2010, gereageerd met een eigen ruimtelijke visie. Hierbij is geen contact gezocht met zowel de parochie als de projectontwikkelaar. Deze visie houdt op geen enkele wijze rekening met de eventuele plannen van de projectontwikkelaar in het gebied rondom de kerk.
De projectontwikkelaar heeft haar plannen verder uitgewerkt en aan de gemeente, maar ook aan de gemeenschap, gepresenteerd. Kritiekpunten vanuit de gemeente zijn door de ontwikkelaar opgenomen en er is voortdurend getracht om in overleg met de gemeente te komen tot gezamenlijk gedragen plannen.
Helaas heeft dit tot op heden nog niet tot voor eenieder bevredigende resultaten geleid.
De plannen van de ontwikkelaar zijn gebaseerd op langdurig en zorgvuldig onderzoek naar de stedenbouwkundige en historische context, de planologische haalbaarheid en de financiële haalbaarheid. Vanuit de parochie is tevens voortdurend gestimuleerd om één en ander steeds in overleg en gesprek met de gemeente te laten plaatsvinden.
Het uitgangspunt voor de parochie was en is nog steeds dat de gemeente ook een taak heeft toe te zien op verantwoorde planologie in het gebied. Als de plannen van de ontwikkelaar goedkeuring en instemming verkrijgen van de gemeente betekent dit derhalve ook dat er ook door de gemeente goed is gekeken naar een verantwoorde invulling van het gebied. Uiteraard is iedereen vrij om daar iets van te vinden, maar het is nu eenmaal zo dat daarvoor een belangrijke taak ligt bij de gemeente.
Eind 2012 werd ons duidelijk dat de gemeente inmiddels een zogenaamd ontwerpbestemmingsplan op de agenda had geplaatst. Dat betekent dat de bestemming voor de verschillende gebieden in de gemeente opnieuw beoordeeld en bestemd gaan worden.
Het plan van de ontwikkelaar was uiteraard bekend bij de gemeente, echter werd hier in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan naar de mening van ontwikkelaar onvoldoende rekening mee gehouden.
Mede daarom heeft de ontwikkelaar zich genoodzaakt gezien om de definitieve ontwikkelingsplannen voor het gebied versneld in te dienen. Het betrekken van de omgeving en de voorlichting aan de buurt is helaas later tot stand gekomen dan wenselijk  was.
De uitleg van de plannen en het gesprek daarover wordt nu op 3 juni 2013 gepland. Dan zal een volledige presentatie worden georganiseerd, waarbij eenieder die daar belangstelling voor heeft uitgenodigd is.
De kritiek die vanuit de buurt op de plannen is geuit begrijpen het parochiebestuur  en de ontwikkelaar wel. Zeker op basis van de vele geruchten rondom dit proces en de eerste tekeningen is wellicht een verkeerd beeld ontstaan. De ontwerpen zijn allemaal zeer goed doordacht en onderzocht. Er bestaat een duidelijke visie, waarbij rekening is gehouden met de stedenbouwkundige opzet van het gebied, de historische context en de eisen van de moderne tijd, maar ook - en zeker niet onbelangrijk - de haalbaarheid. Zicht op de kerk blijft gewaarborgd en de opzet is zodanig dat er een ruimtelijk gevoel ontstaat. 
Natuurlijk ontstaan er gebouwen op plekken waar deze nu niet staan en natuurlijk verandert de directe leefomgeving rondom de kerk, maar naar het oordeel van de ontwikkelaar en daarbij volledig gesteund door het parochie bestuur en het bisdom, gebeurt dat op een zeer verantwoorde wijze. 
Voor een gezonde financiële basis op de lange termijn is de voorgestelde ontwikkeling noodzakelijk. Het is ten behoeve van het behoud van de rijksmonumenten en de parochiegemeenschap. Dat is ons inziens een meer dan gerechtvaardigd belang. Wij beseffen ons dat het geen eenvoudig proces is maar het past in de verantwoordelijkheid die wij als parochiebestuur dienen te nemen. Wij gaan graag in gesprek met de parochianen, de gemeente en andere betrokkenen. Aarzelt u dan ook niet om ons aan te spreken als u vragen of opmerkingen heeft.   


 

Update januari 2013

Beste parochianen,

Een nieuw jaar is altijd een mooi moment. Een moment om even terug te kijken èn om ook vooruit te kijken.
Vorig jaar mocht ik ook hier namens het parochiebestuur een woordje zeggen. Belangrijk onderwerp was onder andere de OG ontwikkeling naast Ons Tweede Thuis die wij voor ogen hebben. Hoe mooi zou het zijn geweest als de eerst paal al was geslagen of dat het nu bekend zou zijn wanneer dat het geval zou zijn. Dat is niet het geval. Het is onzeker. Maar toch is er goede moed. Sommige molens draaien langzaam en ik hoop dat deze molen geen verkeerde wind zal hebben. Mooie dingen hebben vaak een lange weg nodig. Wel teleurstellend: het kost veel tijd en energie. Het proces is moeizaam. Maar ik houd in gedachte dat als we niets zouden hebben gedaan, de waarde of mogelijke opbrengst een stuk lager zou zijn dan reeds nu het geval al is. Ik wil als parochie serieus worden genomen, ik wil niet dat het kaas van ons brood wordt gegeten en daar sta ik voor samen met het gehele bestuur. Ook omdat ik mij moet verantwoorden naar u, de parochiegemeenschap. Dus ondanks dat het teleurstellend is dat de eerste paal nog niet wordt geslagen, ben ik niet ontevreden. We hebben nog niets weggegeven. Sterker, er is al waarde gecreëerd met 5 jaar geleden.

Dat brengt mij op het volgende. De onroerend goed ontwikkeling is een middel, volstrekt geen doel op zich. Het doel is om hier in Ouderkerk een levende gemeenschap te faciliteren. En die is levend. Terugkijkend naar 2012 zie ik de betrokkenheid van de mensen zoals bijvoorbeeld de vele vrijwilligers, koren die fantastisch zingen, de uiterst succesvolle meditatie woensdagavonden waarvan het zo mooi is dat het mensen trekt die niet meer in de kerk kwamen en ook de viering van de 145e verjaardag van ons kerkgebouw. Ook de inzet van de stichting Urbanus die fantastische concerten in deze kerk organiseert, is zeer waardevol.

Voor die levende gemeenschap is een gezonde financiële basis nodig voor de lange termijn. En daarom is de projectontwikkeling zo van belang. Een gezonde financiële basis geeft de mogelijkheid om de pastorale zorg die we hier nu hebben te continueren. Daar gaat het in wezen om. en dat deze gemeenschap haar eigen gebouw heeft in Ouderkerk. Niets blijft zoals het is: de regiovorming zet door. Dit was in 2012 ook een belangrijk thema en zal dit ook zijn in 2013. In Amstelveen en Buitenveldert fuseren al vier parochies. Wat moet Ouderkerk doen? Wij staan positief ten opzichte van de regiovorming maar wij willen wel dat in Ouderkerk de eigen gemeenschap gefaciliteerd blijft worden.

In 2012 is wel een lastige en pijnlijke beslissing genomen. De zaterdagavondvieringen kunnen niet meer in de frequentie worden gehouden zoals het was. Afnemend kerkbezoek en het gebrek aan kosters en lectoren is hier de oorzaak van. Zeker het gebrek aan kosters is een van de uitdagingen uitdaging voor 2013.

Niemand kan in de toekomst kijken. Als ik over een jaar terugkijk naar 2013 hoop ik dat er duidelijkheid is over de eerste paal, dat er een aantal kosters zijn waardoor de organisatie van de kerkdiensten goed geborgd is, dat we in Ouderkerk een compleet liturgisch programma kunnen aanbieden, dat de regio ons past en dat er zicht is op vervanging c.q opvolging van pastor Kiki Kint die in 2014 met pensioen zal gaan. Ik hoop dat naast een vitale gemeenschap de twee andere ingrediënten te weten de aanwezigheid van pastorale zorg en een goed financieel fundament zijn geborgd. Dit is ook het referentie kader van het parochiebestuur.

Zoals ik zei, niemand kan in de toekomst kijken. Gelukkig niet. Ik heb vertrouwen dat we volgend jaar weer verder op weg zijn. Dat vertrouwen is voor mij voldoende. Ik moet wel realistisch zijn en merk hoe moeilijk sommige zaken zijn. Maar ik ervaar betrokkenheid van velen die zijn of haar steentje willen bijdragen aan hetgeen we hier met elkaar willen realiseren. Niemand kan het alleen: we kunnen het alleen met elkaar. Dat geeft energie en ook het vertrouwen voor 2013.

Ik wens u allen namens het parochiebestuur een mooi 2013: veel geluk en ik hoop dat dat de wensen die wij hebben worden gerealiseerd.

 

Stand van zaken juli 2012

Geachte dames en heren,

Het is u bekend dat de Urbanusparochie bezig is met het verkopen van gronden aan Van Amt Projectontwikkeling B.V. De ontwikkelaar zal zorg dragen voor het ontstaan van een nieuw gemeenschapshuis voor de parochie, de uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats en het upgraden van de pleinen, parken een tuinen. 
In de laatste weken is een belangrijke stap voorwaarts gezet. 
Er wordt momenteel door partijen aan een intentieovereenkomst gewerkt. De gemeente en Van Amt/parochie streven er samen naar, dat deze overeenkomst in september als concept ter tafel ligt en dat zij in definitieve vorm in oktober bij de gemeenteraad kan zijn. 
Na het sluiten van de bedoelde overeenkomst zullen alle benodigde verdere stappen in de richting van de daadwerkelijke realisatie van het project voortvarend gezet kunnen worden.

In een intentieovereenkomst zoals in de maak is, worden afspraken gemaakt over vrijwel alle aspecten van een te realiseren project.
 

1 ) Het begint er bijvoorbeeld mee dat partijen kennis nemen van elkaars programma’s van eisen en dat zij elkaars standpunten respecteren en samen uitspreken hoe zij dat wat voor hen van belang is in een bouwplan zullen vorm geven.

 

2 ) Partijen maken ter zake procesafspraken - de te bespreken thema’s worden benoemd - wie doet er wat - welk tempo wordt er aangehouden en hoe en wanneer worden besluiten genomen.

 

Het is in ieder geval de bedoeling van partijen de relevante items met elkaar goed te bespreken en ter zake samen uitvoerbare besluiten te nemen.

 De stedenbouwkundige uitgangspunten komen daarom uitputtend ter sprake en daar wordt overeenstemming over bereikt en samen worden besluiten genomen over nog een veelheid van zaken. Zoals over de benadering van het maaiveld, de gebiedsontsluiting, het parkeren, de woontypologie, de gebouwtypologie, de maximale hoogte, de dakvormen, eventueel in het gebied benodigde aanvullende omstandigheden als bijvoorbeeld watercompensaties, grondruil/grondtransacties, het bestrijden van de kosten die partijen maken en nog veel meer, wordt met elkaar overeenstemming bereikt.
Het doel is te komen tot een door B&W te vergunnen plan en kostenafspraken in de zin van Grex-titel Wro (alles ineen: anterieure overeenkomst) te maken.
Als deze overeenkomst vorm heeft gekregen ligt de weg open om tot verdere invulling van de plannen te komen. Voor de projectdelen die rechtstreeks betrekking hebben op de belangen van de parochie, wordt op korte termijn een klankbordgroep geformeerd.
Het is bekend dat de noodzaak van verkoop van de gronden samenhangt met de ontwikkelingen in de R.K. kerkregio Amstelland. Het voortbestaan van de parochie op lange termijn is in het geding.
De huidige ontwikkelingen in de regio houden in, dat het streven is om in 2017 tot één parochie te komen. Voor Ouderkerk zou dit betekenen dat zij ophoudt te bestaan als zelfstandige parochie maar als
geloofsgemeenschap wordt Ouderkerk dan onderdeel van de parochie Amstelland.
Momenteel is er in de regio geen duidelijk beeld over hoe die ene parochie vorm moet krijgen.
Het streven van onze parochie is echter, om zo lang mogelijk een geloofsgemeenschap in Ouderkerk te behouden. Met de verkoop van de gronden hopen wij ons voortbestaan als zelfstandige parochie veilig te kunnen stellen: wij verkrijgen de benodigde financiële zekerheid, behouden een sterke geloofsgemeenschap en de pastorale zorg zal verzekerd zijn. Deze eisen stelt het bisdom aan een parochie.

Wij hopen u met dit bericht op de hoogte te hebben gebracht van de stand van zaken en van de ontwikkelingen met betrekking tot de Urbanusparochie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het parochiebestuur
 

Bijdrage Parochiebestuur Informatieavond Projectontwikkeling Van Amt
Gezellenhuis 3 juni 2012

Vanavond staat centraal de toelichting op de plannen van Van Amt met betrekking tot de projectontwikkeling van het gebied tussen de Urbanuskerk en de Schoolweg. 

De gevoelens en reactie van de buurtbewoners begrijpt het parochiebestuur.  Als de plannen worden uitgevoerd zal de omgeving veranderen. Veranderingen waar de omwonenden niet voor hebben gekozen. En dat brengt spanningen mee waar wij ons bewust van zijn.

Wat betreft inhoud en het proces. Natuurlijk was het de voorkeur om de plannen eerst te bespreken met de buurt voordat ze bij de gemeente werden ingediend. Maar door het proces van het ontwerp bestemmingsplan waarin de gemeente geen rekening heeft gehouden met de plannen zoals we met de gemeente aan het bespreken waren, liet de ontwikkelaar geen andere keuze dan het vergunningverleningtraject in te zetten. De voorkeur was dan ook om de voorlichting eerder te doen plaatsvinden. 
Ook inhoudelijk begrijpen wij de kritiek en het is zonder meer een lastig dilemma geweest. Met de gemeente is uitgebreid gesproken. De gemeente heeft (ook) een visie neergelegd en in de uitwerking daarvan (zie het visie document) was er o.a. een weg gepland over het kerkplein en huizen in het weiland tussen de pastorietuin en Ons Tweede Thuis. Ons inziens een aantasting van het karakter van de buurt en het beschermd dorpsgezicht. Voor ons is dit niet acceptabel omdat dit niet past in de kwaliteit die we in dit gebied wille realiseren.  Uit de reacties horen wij ook feitelijke onjuistheden. Daarom is deze voorlichtingsavond zo belangrijk: wat is het verhaal achter het plan.
Wat ons betreft blijft het contact niet alleen bij deze avond. Dialoog is van belang en wij willen ook steeds aanspreekbaar zijn.

Waarom is de projectontwikkeling van Van AMT noodzakelijk?
Vanavond staat centraal de voorlichting over de plannen.  Dit gaat met name over de vraag wat het plan inhoudt: wat brengt het naar de buurt en omgeving. Het plan moet in context worden gezien: het waarom van het plan: wat zijn de beweegredenen van de parochie om grond te verkopen ten behoeve van de projectontwikkeling die we vanavond bespreken?

De reden van de parochie om grond te verkopen is heel simpel: we hebben geld nodig. We hebben als parochie drie rijksmonumenten: de Urbanuskerk met de pastorie, het Vollebregtorgel en het Gezellenhuis. Alle drie de monumenten zijn beeldbepalende monumenten van Ouderkerk. Iedereen is er trots op. Feit is dat de verantwoordelijkheid met betrekking tot het onderhoud  en instandhouding volledig en alléén bij de parochie ligt. 

De Urbanuskerk is gerestaureerd maar de restauratie is nog niet geheel afgerond, de pastorie heeft een hoognodige restauratie nodig en ook het Gezellenhuis is w.b. restauratie aan de beurt. Het is niet alleen restauratie: ook het jaarlijkse onderhoud en reserveringen moeten gedaan worden. De hiervoor benodigde financiële reserves heeft de parochie niet.

De realiteit is dus  dat de verantwoordelijkheid voor de monumenten een financiële molensteen is. De laatste jaren heeft de parochie financieel gezien verlies gemaakt en derhalve te maken met steeds groter wordende tekorten. De trend is immers dat de kosten sneller toenemen dan de inkomsten.

Om de monumenten in stand te houden is de parochie sinds 2005 op zoek naar een oplossing om de oplopende kosten structureel te kunnen dekken. Kortom: we zijn op zoek naar financiële continuïteit om onze monumenten voor de toekomst te bewaren. 

De financiële continuïteit moeten we als parochie zelf creëren: van het rijk en gemeente is weinig te verwachten. Subsidies zijn onzeker, incidenteel en nooit voor het jaarlijkse onderhoud. Ook zijn er geen fondsen bij het bisdom: het bisdom stelt zich op het standpunt dat iedere parochie financieel zelfstandig gezond moet zijn om als zelfstandige parochiegemeenschap te moeten blijven bestaan. 

We hebben ook te maken met de realiteit van een krimpende geloofsgemeenschap: er wordt samengewerkt in de regio en er zullen kerken moeten sluiten. De Annakerk in Amstelveen is al gesloten en de Heilige Geest kerk gaat gesloten worden. De Goede Herder in Buitenveldert staat ook op de nominatie om op termijn te worden gesloten (dit is met name afhankelijk of zij zichzelf financieel kunnen bedruipen) en ook bijvoorbeeld in Diemen worden kerken gesloten.  Kerken die financieel geen continuïteit kunnen laten zien zijn als eerste aan de beurt voor sluiting. Voor het in stand houden van de Urbanuskerk  en andere monumenten is ook de continuïteit van een zelfstandige parochiegemeenschap in Ouderkerk van belang. Een gezonde parochie dient natuurlijk bij uitstek de plaatselijke gemeenschap. Dat gebeurt door de monumenten van de parochie (kerk, pastorie, Gezellenhuis) in stand te houden en te kunnen behouden. Dat gebeurt door de typisch parochiale gemeenschapsactiviteiten betreffende de zielzorg, liturgie en gemeenschapszin-en opbouw.  en dat gebeurt door de bijzondere activiteiten, scharniermomenten in het leven van mensen, rondom geboorte, trouw, en rouw. Een levende en financieel gezonde parochiegemeenschap is de beste verzekering dat de monumenten in stand kunnen worden gehouden. Voor de goede orde: zonder de molensteen van de monumenten is de Urbanusparochie op zich een gezonde parochie.

Om de noodzakelijke financiële continuïteit te creëren is al voor 2005 besloten om te onderzoeken of en op welke wijze de benodigde financiële reserves door de parochie gecreëerd zouden kunnen worden. De oplossing ligt volgens ons in de voorgenomen verkoop van onroerend goed. En natuurlijk is het meer dan alleen verkoop van grond. Het gaat er ook om wat het brengt.  Het parochiebestuur heeft  eisen gesteld aan het traject en de verkoop van grond:

Belangrijke eisen van het parochiebestuur in dit traject zijn
-    Inrichting en ontwikkeling van het gebied moet passen in de omgeving en van hoge kwaliteit
-    Handhaven van het beschermd dorpsgezicht en cultuur historisch karakter
-    Voldoende opbrengst voor een gezonde financiële basis 
-    Geen ontwikkelrisico
-    Parkachtige omgeving, passend bij de pastorietuin
-    Beschikking over een gemeenschapshuis. Een gemeenschapshuis voor b.v. repetitie van koren, vergaderingen van werkgroepen, catechese,  condoleance bijeenkomsten en afscheid nemen, kapelmogelijkheden, secretariaatswerkzaamheden, gemeenschapsactiviteiten etc. Het is zeker niet de bedoeling van de parochie om een extra feestruimte in Ouderkerk te gaan exploiteren. 

In de zoektocht naar een mogelijke oplossing is met veel partijen gesproken. Uiteindelijk is in projectontwikkelaar Van Amt een partner gevonden, die aan alle door de parochie vastgestelde eisen kon voldoen. 

Voor het behoud van de monumenten is geld nodig.
Kortom, we hebben een aantal rijksmonumenten waar we trots op mogen zijn. Voor het behoud hiervan is een gezonde financiële basis en continuïteit noodzakelijk. De parochie heeft dit geld niet. Wel de oplossing en dat is de projectontwikkeling die vanavond toegelicht gaat worden.

Wij begrijpen en voelen de kritiek op de plannen. Toch menen wij dat de plannen van Van Amt verantwoord zijn.  Iedereen wil de monumenten van de parochie voor de lange termijn behouden Ouderkerk. Hier lijkt ons inziens geen verschil van mening over te bestaan. De realiteit is wel dat hier geld voor nodig is. Geld dat er nu niet is. Het parochiebestuur voelt hier haar verantwoordelijkheid die zij dan ook neemt.  Deze continuïteit kan op een ons inzien verantwoorde wijze gerealiseerd worden: door uitvoering van de voorliggende projectontwikkeling.

Hiermee is dan ook het antwoord gegeven op de waarom van de projectontwikkeling.