Alg. Informatie

Welkom op de website van de St. Urbanus geloofsgemeenschap Ouder-Amstel

Contactadres: Ronde Hoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel, Tel. 020-4961320 >locatie op kaart<

Eerstaanspreekbare voor Urbanusparochie 

Diaken E. Brussee

e.brussee@rkamstelland.nl

 020-4961320

E-mailadres parochie

Urbanusparochie@xs4all.nl

 

Parochiesecretariaat

Rondehoep Oost 31

 020-4961320

Secretariaat geopend:

woensdag:   09:00 - 12:00 uur
donderdag:  09:00 - 11:30 uur
 

 

Parochie coördinator

Y. Saan

 

Parochiebestuur

Vice-voorzitter  Dhr. A. Schwegler

020-4965849

 

Penningmeester: E. Saan

020-4965310

 

Secretaris Dhr. P. Theeuwes

vrijwilligers/beleidszaken (vacant)

020-6790774

 

Stichting Vrienden Vollebregtorg

Stichting Urbanuskerk

Rabobank: NL42 RABO 0300 5897 86
Rabobank: NL86 RABO 0351 8218 72

 

Parochiële Caritas

I. Land – dos Santos

020-6169393

Kerkhof
Voor de kerkhoftarieven: klik hier

P. Liesker

06-14181919

Gezinsdiensten 't Kwetternest

B. Harte

 020-4964941

Communiewerkgroep

I. Land – dos Santo

 020-6169393

vormsel

Y. Saan

 

Koor Elckerlyc

M. van der Velde

020-4964497

St.Caeciliakoor

Dhr. W. Compier

020-4963136

Bezoekgroep

 

 

Raad van Kerken

Adri Burger

020-4968371

Muzikaal begeleider alle koren

Laurens de Boer

06-24226872

Inleveradres parochieblad per mail

redactieurbanusouderkerk@gmail.com

 

Bezorging parochieblad

Dhr. M. Schwegler

4965733

Stencilbureau

Gezellenhuis

4961255

Ledenadministratie

Dhr. J de Jong

4964608

Parochiehuis

Verhuur via het secretariaat

4961320

Kerkbijdragen:

Bankrekening: NL40 RABO 0351 8062 10
Bankrekening: NL97 INGB 0000 2905 35

 

Urbanus Parochiebestuur:
 

Bankrekening: NL61 RABO 0351 8018 55
Bankrekening: NL47 INGB 0006 2598 45

 

t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk ad Amstel.

 

Het secretariaat van de parochie is geopend woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 voor opgeven van misintenties, aanvragen doopbewijzen, verhuur parochiehuis enz. Gelieve op deze uren contact op te nemen.
Indien niemand aanwezig is in de pastorie, kan men telefoneren naar 020-4961320 en het antwoordapparaat inspreken of in zeer drigende gevallen met mobiele nummer van P. Liesker 06-14181919. Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen met u.

De parochie maakt deel uit van het dekenaat Zuid (voorheen Amsterdam) Deken: A. Bakker s.m.a.

De St. Urbanuskerk te Ouderkerk maakt deel uit van de regio Amstelland samen met Bovenkerk, de drie kerken in Amstelveen en Buitenveldert. De Annakerk in Amstelveen is per mei 2011 gesloten De regio ziet zichzelf als één pastoraal verzorgingsgebied en zoekt wegen naar samenwerking. Het sacrament van het Vormsel wordt regionaal voorbereid en toegediend. Het pastorale team bestaat uit: deken A. Bakker s..m.a. (Augustinuskerk te Buitenveldert), pastoor E. Jongerden (St. Urbanuskerk Bovenkerk en TitusBrandsmakerk in Amstelveen), diaken E. Brussee (eerstaanspreekbare voor de St. Urbanuskerk in Ouderkerk),  diaken P. Koopman  ( Parttime werkzaam in de regio met name de Titus Brandsmakerk: tevens docent is aan de Tiltenberg), pastoraal werkster D. Broersen (pastoraal opbouwwerk voor de vijf kerken).

Er is ook een regionale website:www.rkamstelland.nl waarop alle regionale nieuwtjes, regionale cursussen, bestuurdleden enz. Althans: dat is de bedoeling.

Het parochiebestuur van Ouderkerk aan de Amstel heeft nog een eigen bevoegdheid binnen RK. Amstellandparochie.

Het parochiebestuur bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het parochiebestuur bestaat uit meerdere personen met ieder een eigen takenpakket.

Het dagelijks bestuur van het parochiebestuur bestaat uit 3  personen: een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast is er een bestuurslid verantwoordelijk voor o.a de communicatie, het maken van beleid en het vergroten/versterken van de saamhorigheid.

Het parochiebestuur als dagelijks bestuur stelt de agenda van de parochievergadering vast, vertegenwoordigt de parochie naar buiten toe en draagt de primaire zorg voor de personele, materiële en financiële zaken. Ook heeft het parochiebestuur als taak samen met de parochievergadering de pastor te adviseren inzake pastoraal beleid.

Dhr. P. Theeuwes (secretaris), Dhr.A. Schwegler (vice-voorzitter) en Dhr. E. Saan , beleid, vrijwillgers en kerkopbouw.