Wat is Liturgie?

Liturgie Algemeen

Liturgie is samenkomst (gemeenschap) van gelovigen (Christenen) rondom de Schrift (bijbellezingen, overweging) om hun leven te vieren (danken, bidden, zingen, luisteren)en God (ontmoeting, schuld belijden, geloofsbelijdenis) en elkaar te ontmoeten. Dit betreft niet alleen de Eucharistie maar geldt ook voor andere vormen van vieren: woord -en gebedsdiensten, vespervieringen, vieringen van boete en verzoening, avondwake enz.
Dit is geen definitie van liturgie, maar een omschrijving van liturgie. Een definitie probeert 'alles' te zeggen, maar bovenstaande omschrijving probeert belangrijke kenmerken van liturgie en hun samenhang te verwoorden. Litrurgie gaat aan het hart. Wat ons ten diepste bezielt, wordt in en door de liturgie tot uitdrukking gebracht. Maar hetzelfde gaat op voor die Ander die handelend optreedt in de liturgie (sprekend, luisterend, troostend, bevrijdend, roepend, vergevend, bevestigend): God.
 
Liturgie werkt.
Het is een actief gebeuren,
waarin God en gemeenschap
handelend optreden
en dat beider hart raakt.
 
Liturgische taal:
 
  1. Liturgische taal moet allereerst herkenbaar zijn. Ze moet onze ervaringen en gevoelens weerspiegelen. Als wij ons er niet door aangesproken voelen, zal ze langs ons heengaan en komt er geen enkele communicatie tot stand, ook niet met een andere, transcendente werkelijkheid.
  2. Liturgische taal zal verder bijbels moeten zijn. In de taal van de Schrift hebben joden en christenen hun God leren kennen. In die taal werd het mysterie vermoed en uitgesproken. De bijbelse symbolen verwijzen naar die God. Wanneer die beelden ons als afgesleten voorkomen, dan zal het toch de moeite lonen om te proberen ze te herijken en ze met een nieuwe inhoud op te laden.
  3. De taal in de liturgie moet op de een of andere manier ook iets poëtisch hebben. Ze moet speels zijn, goed klinken. Je moet er graag naar kunnen luisteren. Er is niets vervelender dan droge, saaie verhandelingen te moeten aanhoren.
  4. Liturgische taal moet beeldend zijn, evocatief. Ze moet concrete voorstellingen uit onze eigen leefwereld oproepen. Immers, daarin leven wij en alleen in die wereld kan het mysterie ervaarbaar worden. Dat betekent ook dat dergelijke taal meerduidig moet zijn. Klare, eenduidige taal slaat de fantasie dood. Taal waarbij je je van alles kunt voorstellen, maakt creatief en stimuleert je om verder te zoeken, verder dan deze zichtbare wereld...
  5. Liturgische taal moet consistent zijn. Dat wil zeggen dat de woorden en beelden met zorg gehanteerd moeten worden. Ze moeten op één lijn liggen en een herkenbaar totaal kunnen vormen. Met teveel verschillende beelden vermoei je de gemeente die liturgie viert.
    De consistentie van de taal heeft ook betrekking op de non-verbale elementen waarmee die taal gepaard gaat. Er moet een eenheid zijn met de symbolen die gebruikt en de symboolhandelingen die voltrokken worden.
  6. De taal die wij in liturgievieringen gebruiken, moet inclusief zijn. Dat wil zeggen dat de woorden en beelden niet eenzijdig mogen zijn, eenzijdig mannelijk bijvoorbeeld. Daarmee hebben we het in de liturgie al tweeduizend jaar moeten doen. Het is belangrijk dat vrouwen en mannen in de liturgische taal symbolen kunnen vinden om in contact te komen met het mysterie.
  7. Het laatste criterium is eigenlijk geen criterium, maar ik vind het toch heel wezenlijk: zorg voor stilte in de liturgie. De woorden moeten kunnen verklinken en bezinken. Als ze niet kunnen aankomen, omdat alles maar afgeraffeld wordt, dan is alle moeite vergeefs en is het mysterie onbereikbaar. Als er één plek is in onze wereld, waar niet gehaast hoeft te worden, dan is dat in de liturgie

Liturgisch beleid: sinds enkele jaren is er een korenplan.

De zondagen worden verdeeld over de diverse koren: het Caeciliakoor, koor Elckerlyc en kinderkoor 't Kwetternest en op één zondag per maand is er samenzang. Alle zondagen is er een Eucharistie.
In het parochieblad kunt u vinden op welke data welk koor zal zingen.
In maanden met een 5e zondag is er de mogelijkheid voor een gastkoor om de Eucharistie op te luisteren.

Misintenties

Intenties voor de vieringen kunnen opgegeven worden bij het secretariaat, Rondehoep Oost 31, tel: 020-4961320 of via een briefje in de brievenbus.

U helpt de administratie enorm indien u op een maandagmiddag contact opneemt met degene die aanwezig is en wel van 14:00 tot 16:00 uur. U kunt dan voor het komende jaar de misintenties opgeven die u wilt laten lezen voor uw dierbare overleden(n). U kunt dan afspreken op welke datum -bijvoorbeeld iedere derde zondag van de maand - u een intentie wilt laten lezen. Ook kunt u dan uw voorkeur uitspreken voor koor en voorganger. 
Voor een eenmalige intentie kunt u natuurlijk gebruik maken van het formulier achter in het parochieblad en dit in de brievenbus van de pastorie doen. We zullen er dan voor zorg dragen dat dit in orde komt.