Vieringen

Wekelijkse vieringen op zondag

Wekelijks vinden er vieringen plaats in de Urbanuskerk op de zondagmorgen om 10.00 uur.
In het parochieblad en op de website kunt u zien of het om een Eucharistie gaat en wie hierin de celebrant is, of een anderssoortige viering en wie hierin zal voorgaan. Tevens welk koor de Eucharistie/viering opluistert of dat het gaat om samenzang.
Naast deze vieringen is er om de 2 weken een Eucharistie in zorgcentrum theresia, Rondehoep Oost 25. Deze viering is op vrijdagmiddag en begint om 15.00 uur. Celebrant is pastor Van Tillo.
 
In de maanden mei en oktober is er iedere woensdagavond om half acht gelegenheid om met elkaar de rozenkrans te bidden. Dit vindt plaats in de dagkapel.
 
Het gehele jaar door is er op de woensdagochtend gelegenheid om met elkaar het ochtendgebed te bidden. De kerk is dan om half negen open voor bezinning en stilte. Het ochtendgebed begint om kwart voor negen. In de even maanden vindt dit ochtendgebed plaats in de Amstelkerk. In de oneven maanden in de St. Urbanuskerk.
Gun u zelf dit wekelijkese moment van rust, gebed en bezinning.
 
Om deze vieringen goed te verzorgen, zijn er vele mensen actief in werkgroepen, koren en organisatie.
 

Werkgroep Gezinsdiensten

De Werkgroep Gezinsdiensten bestaat uit ouders die kinderen op de basisschool hebben.
Maandelijks wordt er in de kerk een gezinsviering gehouden die door de werkgroep wordt voorbereid. Tijdens de gezinsviering zingt het kinderkoor 't Kwetternest. De werkgroep verzorgt ook de gezinsviering met Kerstmis en de kinderkruisweg op Goede Vrijdag.
In deze werkgroep zijn nieuwe ouders zéér welkom. Informatie hierover kunt u krijgen bij Bets Harte (4964941) of diaken Brussee (4961320).
 

Lectoren/lectrices

Parochianen die bij toerbeurt tijdens de liturgievieringen de lezingen en voorbeden lezen en assisteren bij het uitdelen van de Communie. De lezingen en voorbede liggen ter voorbereiding op de viering klaar in de sacristie. Ook het rooster kan men daar vinden.
Door ziekte is het aantal lectoren aan de krappe kant. Hebt u interesse, beschikt u over een goede spreekstem en hebt u een paar uurtjes per maand over, dan bent u van harte welkom. Info:diaken Brussee 020 4961320.
 

Kosters

De kosters, een 3-tal personen, verlenen praktische medewerking aan de wekelijkse liturgievieringen en zorgen voor een goed verloop van deze vieringen. Zij werken volgens een beurtenrooster en verlenen ook assistentie bij uitvaarten, dopen en huwelijken.
Een of twee kosters er bij zou heel welkom zijn. Kosters zijn onmisbaar in de kerk en een onmisbare schakel bij de vieringen. Interesse in dit mooi werk? Info: diaken Brussee 020-4961320.

Bloemen

Wekelijks verzorgd door Mevr. Bets Harte, soms met assistentie. Bij feestdagen in ieder geval verzorgd door meerdere personen.
 

Kerkschoonmaak

Een groep mannen en vrouwen zijn actief bij het maandelijkse schoonmaken van de kerk. Dit is dan de 1e woensdag van de maand om 13.00 uur tot 15.00 uur. U kunt altijd zo maar instappen.

Oproep:

Het aantal mensen dat al jaren de kerk schoonhoudt, is aan uitbreiding toe. Wat vragen we? Personen die graag hun handen laten wapperen, een maal per vijf weken drie uur wilen besteden aan het onderhoud van de kerk. Wat bieden we? Een goede sfeer,koffie met wat lekkers na afloop en het dankbare gevoel dat 'onze' kerk er weer netjes en schoon uitziet.
 

Collectanten

Tijdens iedere viering wordt bij toerbeurt gecollecteerd t.b.v. de eigen parochie of voor bijzondere doeleinden. Deze bijzondere doeleinden worden overgenomen uit het jaarlijkse Collecteschema dat verstrekt wordt door het bisdom.
 
Sinds enkele jaren lezen we weer alledrie de lezingen.
 

Waarom drie lezingen?

Parochianen die in het weekend naar de kerk gaan zullen opgemerkt hebben dat we sinds kort in de woorddienst van de vieringen drie lezingen houden. Tussen de eerste lezing, die meestal uit het oude testament afkomstig is, en het evangelie, wordt nu als tweede lezing ook het zogenaamd epistel gelezen, dat niet uit de evangelie?n afkomstig is, maar uit andere geschriften van het nieuwe testament. Vanwaar deze toevoeging? We hebben daar meerdere redenen voor. Deze argumenten zijn deels historisch, maar voor een deel ook juridisch, liturgisch en pastoraal van aard.
 

Historisch

Al in de eerste eeuwen van de kerk ontwikkelde zich een liturgische jaarorde en werd gewerkt met een zogenaamde perikopenlijst, waarin de lezingen van de vieringen waren vastgelegd. In 1570 verscheen het Missale Romanum, waarin voor iedere misviering een epistel en een evangelielezing stonden aangegeven, dus nog geen lezing uit het oude testament. In 1969 kwam de Ordo Lectionum Missae uit, gebaseerd op de liturgische uitgangspunten van het Tweede Vaticaans Concilie. Deze voorzag in het driejarig rooster van het A-, B- en C-jaar, een systeem dat wij nu nog hanteren. Daarin staat voor elke viering van de zondagsliturgie ook een lezing uit het oude testament aangegeven, zodat de huidige weekendvieringen drie lezingen kennen: de eerste lezing uit het oude testament, de tweede lezing uit het nieuwe testament, en een evangelieperikoop. Voor de vieringen door de week gelden twee lezingen, waarbij de evangelielezing voorafgegaan wordt door een eerste lezing uit het oude of nieuwe testament.
 

Kerkjuridisch

Hoewel kerkjuridisch in verband met liturgie een zwaar woord is, is het toch zo, dat destijds de liturgie van het Missale Romanum voor de hele Kerk bindend werd voorgeschreven. Dat geldt nog steeds voor het aangepaste Missale Romanum dat nu in gebruik is. Wel kunnen er zwaarwegende redenen zijn om van de voorgeschreven liturgie af te wijken, bijvoorbeeld bij bijzondere vieringen voor bv. kinderen, of als een bijzonder feit of gebeurtenis herdacht wordt. Voor familie-aangelegenheden zoals uitvaarten, huwelijks- en doopvieringen kan een keuze worden gemaakt uit passende schriftuurteksten, die daarvoor worden aangeboden.
 

Liturgisch

In de liturgie vormen teksten en liederen één geheel. Ook de liederen die tussen de lezingen worden gezongen, worden dus tot de woorddienst gerekend. De speciale functie ervan is, dat de verzamelde gemeente antwoordt op het gehoorde Woord, en dat ook zelf in de mond neemt. Reeds in de tweede eeuw heet de psalm die na de eerste lezing gezongen wordt graduale (trapzang), omdat de zangers bij dit lied op de trede (gradus) van de ambo (lezenaar) gingen staan. Een andere naam is graduale responsum of responsorium, omdat het volk het lied met een keervers (responsum) beantwoordde. Na de tweede lezing, of in de tijd dat er slechts 2 lezingen waren, na de eerste lezing wordt het alleluia gezongen. Dit groeide uit tot het alleluia-vers voorafgaand aan het evangelie. Onder de lang aangehouden slotklinker van het alleluia plaatste men sinds de 19de eeuw teksten, aanvankelijk in proza, later in strofe-vorm. Deze gezangen worden sequensen genoemd, afgeleid van pro sequentia, wat betekent: als vervolg (op het alleluia). In deze liederen wordt een feestdag of heilige bezongen. Ze werden op het Concilie van Trente verboden op vijf na, n.l.: Victimae pascali, Veni Sancte Spiritus, Lauda Sion, Dies Irae en Stabat Mater. Wel zijn op de sequensen veel liederen gemaakt in de volkstaal. In de vastentijd werd het graduale vervangen door de zogenaamde tractus, van het latijnse tractim (aan één stuk). Het lied wordt gezongen zonder onderbreking door een respons. Graduale, tractus en alleluia komen het best tot hun recht als er drie lezingen zijn. Bij slechts twee lezingen sluit het alleluia aan op de graduale, waarvoor met name in gezongen vieringen meestal niet gekozen wordt, zodat het dan komt te vervallen.
 

Pastoraal

De herinvoering van de tweede lezing heeft ook en pastorale bedoeling. Want de teksten die ervoor gebruikt worden, zoals gedeelten uit de brieven van sint Paulus, gaan over het geloofsleven in de eerste christengemeenten. De aanwijzingen die daarin worden gegeven, zijn nog steeds van kracht, en kunnen in voorkomende gevallen een rol spelen bij de verkondiging.
 
Als er zoveel argumenten zijn voor drie lezingen in de weekendviering, waarom hebben we dan zo lang met twee gedaan? Destijds was de redenering, dat het allemaal teveel zou kunnen worden en teveel van de aanwezige gelovigen zou vragen. Maar een geloofsgemeenschap kan ook groeien. En nu we de liturgie met een vernieuwd orgel, en straks in een volledig gerestaureerde kerk kunnen vieren, wordt het ook tijd dat we overgaan op een volledige liturgie, waaraan niets ontbreekt en waaruit niets wordt weggelaten.
 
 
Pastor Gèrard van Tillo