2004

Publicaties van Stichting Urbanus en Stichting Vollebrecht Orgel 2004

 

Op deze pagina's treft u een aantal artikelen aan van de stichtingen zoals deze zijn verschenen in de parochieblaadjes en in de Amstelgids.

 


Parochieblad december 2004, januari 2005

 

Restauratie kerk en orgel
In dit laatste nummer van het jaar nog een aantal zaken op een rijtje.
1. In de periode van 20 tot 30 september werd het orgel gedemonteerd en voor restauratie vervoerd naar het atelier van de firma Verschueren in Heythuysen. Het orgel wordt in volle luister terug verwacht in najaar 2006.
2. Nu het orgel weg is, resten ons de foto's. Nieuwe foto's van het orgel zijn opgenomen op de website www.kerkenouderkerk.nl. Ook zijn wij sinds kort vertegenwoordigd op de grote prestigieuze internet site www.orgelsite.nl, waar wij ons bevinden in het gezelschap van zo'n 1300 orgels uit Nederland en het nabije buitenland. Wij brengen het enige Vollebregt Junior orgel in.
3. Naast de foto's is er de Vollebregt CD waarvan inmiddels meer dan 100 exemplaren zijn verkocht. Zit u om een idee verlegen dan is het goed te weten dat de CD nu uit voorraad leverbaar is als welluidend Sinterklaas of Kerstgeschenk.
4. De stichtingen Urbanus en Vollebregt zijn verheugd te kunnen mededelen de steun te hebben verworven voor het bereiken van hun doelstellingen van een aantal prominente personen uit onze omgeving, verenigd in een Comité van Aanbeveling. Tot het Comit? zijn reeds toegetreden prof. dr. H.A.M. van Alphen, voorzitter CDA Ouder-Amstel, ds. J. de Heer, predikant van de Amstelkerk, mevrouw A.M. Nagel, lid Provinciale Staten Noord-Holland, de heer J.R.A. Nawijn, burgemeester Ouder-Amstel (in alfabetische volgorde).
5. De stichtingen Urbanus en Vollebregt zijn door de Belastingdienst officieel erkend als instellingen ter beoging van een algemeen nut in de zin van artikel 24 van de wet op Successie en Schenkingsrecht. Dit geeft de zekerheid dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn bij de opgave inkomstenbelasting. Nu het jaar ten einde loopt kunt u door een snelle schenking nog een aftrekpost cre?ren.
6. De schenker van 500 Euro die anoniem wenst te blijven wordt langs deze weg van harte bedankt.
7. Per brief van 5 november 2004 heeft Gedeputeerde Staten Noord-Holland de Rijksdienst Monumentenzorg verzocht het subsidiabele bedrag voor de orgelrestauratie te verhogen van de huidige Euro 230.426 naar Euro 310.443. Daarmee komen ook de kostenstijgingen uit de laatste jaren voor subsidiering in aanmerking. Dit zou ons een bedrag van 70% van Euro 80.017 = Euro 56.012 opleveren. Dit goede bericht is echter pas definitief als het advies leidt tot een offici?le beschikking. Daar kijken we naar uit. Overigens blijft ook in deze gunstige situatie een bedrag van ruim Euro 93.000 voor rekening van de Parochie gesteund door orgel sympathisanten. Ons beroep op uw vrijgevigheid blijft dus van kracht.
8. In het financieel jaarverslag 2004 dat binnen enige maanden gaat verschijnen zult u een verantwoording aantreffen van de ingezamelde steungelden. De actuele stand van zaken voor de restauratie projecten van zowel kerk als orgel is vanaf heden ook af te lezen op de "thermometers" die achter in de kerk een plaats hebben gevonden.
9. Ook voor de restauratie Cuypers kerk zijn recent belangrijke stappen gezet. Voor dit laatste nieuws wordt verwezen naar de mededelingen elders in dit blad.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

 


 

Parochieblad september 2004

 

Restauratie kerk en orgel
Binnenkort, naar verwachting begin oktober, zal het Vollebregt Jr. orgel uit onze St. Urbanuskerk verdwijnen. Volgens het contractueel vastgelegde werkplan zal de firma Verschueren Orgelbouw het orgel in het najaar 2004 komen demonteren en naar Heythuysen transporteren om de ingrijpende restauratie aldaar in het eigen atelier te gaan uitvoeren. Om toch iets van het orgel te behouden ontstond binnen de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk het plan Vollebregt orgelmuziek digitaal op compact disc vast te leggen. Een team van medewerkers tot uitvoering van het project werd bijeengebracht door Govert Mansvelder. Voorstudies werden verricht door musicus en organist Eric Jan Joosse om te bepalen tot welke prestaties het orgel nog in staat was. Op zijn bevindingen gebaseerd is daarop een keuze gemaakt van de uit te voeren werken. Op 13 maart van dit jaar werd in de kerk een opname studio opgebouwd door geluidstechnicus Oscar Postma. Tussen de klokslagen van de kerktoren door is op deze dag in een vijftal uren van orgelspel van Eric Jan Joosse een kleine twee uur op de band gekomen. Na verdere selectie is uiteindelijk een CD met een speelduur van 28 minuten tot stand gebracht.
 
In het "Tribuut aan Johannes Vollebregt Junior (*1825-?1888)" kunt u volgende muzikale klanken beluisteren.
Track 1. Vollebregt Intrada ........................................................ 1m 59s
Eric Jan Joosse (*1960)
Track 2. Ave Maria .................................................................... 3m 33s
Johann Sebastian Bach (*1685-?1750)
- Charles Gounod (*1818-?1893)
Track 3. Concerto in Bes - Andante allegro ................................ 6m 26s
Georg Friedrich H?ndel (*1685-?1759)
Track 4. Restauratie mijmeringen ................................................ 5m 11s
Eric Jan Joosse (*1960)
Track 5. Andante mit Variationen ............................................... 6m 43s
Felix Mendelssohn (*1809-?1847)
Track 6. Kortjakje variaties ........................................................ 4m 14s
Eric Jan Joosse (*1960)
Om de kwaliteiten van het orgel in al zijn facetten te documenteren is geopteerd voor de productie van een CD met caleidoscopisch karakter, waarin zowel profane als kerkelijke muziek, van ernstig klassieke of meer lichtvoetige aard, wordt vertolkt. Naast de bekende werken bevatten de tracks 1 en 4 originele composities van Eric Jan Joosse. Er is op deze wijze een unieke muziekschijf tot stand gekomen. Fragmenten van de muziek op de CD zijn te beluisteren op de website van de kerken www.kerkenouderkerk.nl, selecteer St. Urbanus, Over de kerk, Beschrijving Orgel, en vervolgens Fragment uit Track 1 en/of Fragment uit Track 4.
 
De CD is te bestellen bij de heer Phil Kint, adres Rondehoep Oost 31, telefoon 4961320. In de prijs van Euro 12.50 is een bijdrage begrepen voor de restauratie van het orgel. De CD wordt uitgebracht door de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk. De Stichting is de heren Joosse, Postma en Mansvelder zeer erkentelijk voor hun belangeloze inzet.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad mei 2004

 

Restauratie Kerk en Orgel
Het is gebleken dat onze aanzoeken tot financi?le ondersteuning van de restauraties van Cuypers kerk en Vollebregt orgel vragen hebben opgeroepen over de geldende fiscale regels. Onder meer op de recente parochieavond zijn vragen over deze materie aan de orde gesteld. Onderstaande beschouwing beoogt een beknopt overzicht te geven in de regelingen zoals die voor beoordeling van de meeste gevallen toereikend zijn. Indien zich enigszins ingewikkelde situaties voordoen zou men kunnen beginnen de dertig pagina's tellende brochure "Belasting en Schenking" op www.belastingdienst.nl te raadplegen en wellicht is het dan zelfs verstandig deskundig professioneel advies in te winnen. Bestuursleden van de stichtingen zijn u vanzelfsprekend graag behulpzaam bij het vinden van de beste weg in deze alles bij elkaar ingewikkelde wereld.
Zoals bij zo veel geldelijke transacties is de fiscus ook bij het doen en verkrijgen van schenkingen de derde partij. Vaak als de partij die het proces bevordert door quasi een deel van de schenking te bekostigen, soms als de lachende partij die op gemakkelijke wijze in de schenking meedeelt. Met inachtname van de geldende regels en faciliteiten kunt u echter voorkomen dat uw geld onbedoelde wegen kiest en dat er onnodig veel bij de belastinginner terecht komt. De stichtingen Urbanus en Vollebregt zijn instellingen die een cultureel doel beogen. Uiteraard is de Parochie St Urbanus een kerkelijke organisatie. Schenkingen die men aan instellingen van dit karakter doet zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. U behoeft dus geen inkomstenbelasting te betalen over het geld dat u aan deze doelen heeft weggeschonken. In meer fiscaal-technische zin, het bedrag van de schenking vormt een aftrekpost in box 1 van de inkomstenbelasting. Schenkingen van u zelf en van uw eventuele fiscale partner kunnen worden opgeteld en mogen vrijelijk over de partners verdeeld als aftrekpost gift worden opgevoerd. Er zijn twee soorten giften.
Ten eerste is er de Gewone Gift. Dit is de schenking die men eenmalig aan de bovengenoemde instellingen kan geven, zonder een verplichting tot herhaling aan te gaan. Er gelden een aantal voorwaarden. Zo moet u schriftelijk kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een bankafschrift, dat u de gift daadwerkelijk heeft gedaan. Er mag geen tegenprestatie voor de gedane gift worden verlangd. Van het totaal van uw schenkingen in ??n belastingjaar, aan al uw goede doelen tezamen, komt alleen het deel dat het niveau van 1% van uw drempelinkomen te boven gaat als aftrekpost in aanmerking. Het maximum van de aftrekbare som is 10% van het drempelinkomen.
Vervolgens is er de Periodieke Gift, ook wel de gift die in de vorm van termijnen van lijfrente wordt geschonken. Deze giften worden gedaan als vastgelegde gelijkmatige schenkingen, ten minste jaarlijks te verrichten over een periode van minstens vijf jaar. Deze giften kennen geen drempel die moet worden overschreden en geen maximum, het bedrag van de schenking is volledig aftrekbaar. Ook hier mag tegenover de gift geen tegenprestatie van de ontvanger staan. Een overeenkomst dient bij notari?le akte te worden vastgelegd en de notaris zal voor zijn diensten een honorarium berekenen. Deze kosten worden terugverdiend indien u aan de schenking een meer structureel karakter wenst te geven, het om wat grotere bedragen gaat of wanneer u in een belastingschijf valt met een hoog afdrachtspercentage. Vanuit de parochie is reeds van belangstelling gebleken voor het volgen van deze constructie. Aarzelt u derhalve niet contact op te nemen met een bestuurslid indien u een actie in deze zin overweegt. Overigens, het is niet ongebruikelijk dat de begunstigde stichting de notaris kosten voor eigen rekening neemt.
Aan de kant van de verkrijger probeert de fiscus zijn slag te slaan want er wordt schenkingsrecht geheven. Maar ook hier verkeren de kerkelijke en culturele instellingen in een bevoorrechte positie. Ze zijn geen schenkingsrecht verschuldigd indien het totale bedrag van de verkrijging over een periode van 24 maanden niet hoger is dan Euro 4243 (tarief jaar 2004). Is het bedrag hoger, dan moet 11% worden betaald en wel over alles. Een kleine overschrijding is dus zeer onvoordelig, ook al geldt er een aanpassingsregeling. Voor steun aan de restauraties van Cuypers kerk en Vollebregt orgel staan de twee stichtingen Urbanus en Vollebregt en het parochiebestuur u ten dienste. Bij een gelijkmatige verdeling over deze drie instellingen kan dus Eur 12729 worden geschonken, per 24 maanden, zonder dat belasting afdracht dient plaats te vinden.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad april 2004
 
 
Restauratie Kerk en Orgel
De activiteiten om de daadwerkelijke restauratie van het Vollebregt orgel in uitvoering te geven verlopen voorspoedig. Recent heeft het Bestuur van de St Urbanus Parochie van het Bisdom van Haarlem de machtiging ontvangen de opdracht voor restauratie te verlenen. De officiële ondertekening van het contract door het Parochiebestuur als opdrachtgever en Verschueren Orgelbouw Heythuysen als opdrachtnemer staat gepland voor donderdag 25 maart. Op deze wijze blijven we geheel binnen de grenzen van het tijdschema dat ons door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is voorgeschreven. Het bereiken van dit heugelijke moment willen we op feestelijke wijze vorm geven. De plaatselijke pers heeft reeds te kennen gegeven de door ons enigszins ceremonieel opgezette bijeenkomst in woord en beeld te willen verslaan. Als u dit berichtje leest is dit alles reeds verleden tijd. We hopen dat geslaagde publiciteit onze doelstellingen ten goede komt.
Nu de plannen van vele jaren in realiteit worden omgezet komen de financiële verplichtingen die we aangaan ook steeds dringender onder de aandacht. Kort geleden is een nieuwe begroting opgesteld door dr. A. van Eck van de Katholieke Klokken en Orgel Raad. In deze meest recente begroting is een prijspeil aangehouden zoals dat in de uitvoeringsjaren 2004 en 2005 in de orgelbouw zal gelden, naar beste schatting. Deze begroting komt uit op de totale kosten van Euro 310.000. De subsidie ons toegezegd door de Provincie Noord-Holland bedraagt 70% van een eerdere en iets zuiniger opgezette kostenbegroting en is daardoor vastgesteld op Euro 161.000. Uiteraard zijn de aanvragen en de acties om het subsidie bedrag aan te passen aan de thans geldende prijzen reeds lopende. Een volledig gehonoreerd verzoek zou immers Eur 56.000 opbrengen. We doen daarvoor dus alles wat raadzaam lijkt, maar kunnen desondanks niet van een succesvolle afloop uitgaan. De wetenschap dat de Provincie Noord-Holland in het Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma (PRUP, voor de insiders) reeds alle beschikbare subsidie middelen geoormerkt heeft uitgegeven voor de periode 2004-2009 moet waarschuwen tegen al te hoog gespannen verwachtingen. Hoe dan ook, optimist of pessimist, een bedrag van ten minste Eur 93.000 en maximaal Eur 149.000 blijft voor rekening van de Parochie. Vanzelfsprekend heeft de Parochie in het vooruitzicht van de restauraties geld opzij gezet voor dit doel. Desondanks is uw steun, direct aan de parochie met opgave van uw bestemming of via de Stichting Vollebregt, op dit moment van bijzondere betekenis. Een donatie die U zou willen maken kunt u via rekening NL42 RABO 0300 5897 86 bij de Rabobank Ouder-Amstel ten goede laten komen aan de Stichting Vollebregt Orgel Ouderkerk. Dat de restauratie van het orgel past in het perspectief van de restauratie van het kerkgebouw als geheel moet hierbij in herinnering geroepen worden. Dit Cuypers-kerk project zal vele jaren beslaan en de totale kosten zullen van een grotere orde zijn. Ook daarvoor zal op niet te lange termijn uw aandacht worden gevraagd. Voor dit doel heeft de Stichting Urbanus Ouderkerk bij de Rabobank een rekening geopend onder nummer 3518.21.872. Mocht u op deze verzoeken willen inhaken en speciale bedoelingen willen kenbaar maken dan zullen leden van het Parochiebestuur en van de twee genoemde stichtingen u graag van dienst zijn. Het is overigens niet het voornemen in deze informatieve rubriek steeds de financi?n op de voorgrond te plaatsen. Bovenstaande vermeldingen zijn hier als ??nmalig bedoeld.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad maart 2004
 
 
Restauratie Kerk en Orgel
De formele oprichting van de Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel en van de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk is volgend op de aankondiging in het vorige Parochieblad geschied. Op 20 januari zijn ten kantore van B?ggemann Notarissen te Amstelveen de stichtingsaktes gepasseerd ("verleden"). Met het aanbod de oprichting van de stichtingen voor een vriendenprijs te verrichten ("twee stichtingen voor de prijs van één") heeft notaris Alfons Böggemann zich de eerste plaats verworven in een toekomstig hopelijk lange rij van donateurs van onze stichtingen. Bij de oprichting is A.J. Tetteroo benoemd in de functie van voorzitter, L.C.M. Boersma in de functie van penningmeester, C.A.J. Ammerlaan in de functie van secretaris, en T.L.M. Kint, P.M.M. Liesker en J.P.F. Snel als bestuurlid zonder statutaire titel. Voor de beide stichtingen gelijkluidend. Inmiddels is ook F. Schreuder tot de besturen toegetreden. Op 21 januari zijn de stichtingen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam. De stichtingen hebben Ouder-Amstel als statutaire zetel en gebruiken als postadres Rondehoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel. Zeer binnenkort zullen deze gegevens, in meer volledige vorm, en aangevuld met andere relevante zaken permanent zijn na te slaan op de internet site van de gezamenlijke kerken onder de domeinnaam www.kerkenouderkerk.nl.
Artikel 2 uit de statuten vermeldt als primaire doel van de stichtingen het bijeenbrengen van financi?le middelen voor de restauraties van kerk en orgel, respectievelijk. Op verzoek van het Parochiebestuur hebben enkele leden van het bestuur van de Stichting Vollebregt zich verenigd in een Restauratie Commissie die in bredere zin alle taken die bij de restauratie van het orgel aan de orde komen zal vervullen.
Reeds in 1998 werd door het toenmalige Parochiebestuur, na bestudering van verscheidene offertes, besloten de restauratie van het orgel toe te vertrouwen aan Verschueren Orgelbouw te Heythuysen. Dit besluit wordt nog unaniem ondersteund door alle betrokkenen, waaronder de orgeldeskundigen uit de diverse instanties, en is derhalve gehandhaafd. Verschueren Orgelbouw is een gerenommeerde firma die prestigieuze projecten van nieuwbouw, renovatie en restauratie van orgels verspreid over geheel Europa op zijn naam heeft staan. Klinkende getuigen van het vakmanschap kunt u in Nederland beluisteren in de St Jan te 's-Hertogenbosch, Grote Bavo te Haarlem, St Servaas te Maastricht en de St Nicolaas in Amsterdam, om er een paar te noemen. Een meer volledige opuslijst vindt u op de informatieve website van de firma www. verschuerenorgelbouw.nl.
Zoals eerder gemeld schrijven de subsidievoorwaarden voor dat uiterlijk 1 april een begin moet zijn gemaakt met de orgelrestauratie. Er moet dus nu met daadkracht en besluitvaardigheid worden aangepakt. Op 5 februari heeft de Stichting Vollebregt een vergadering belegd ter voorbereiding van de orgelrestauratie, waarbij als externe deskundigen aanwezig waren de heren A.A.J.M. van Eck van de Katholieke Orgel- en Klokkenraad, R.W. van Straten van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en, last but not least, de heer L.J.M. Verschueren, de orgelbouwer. Uit de eigen gelederen woonden J. van der Kroon, H. Compier en B. Sanders de vergadering bij die onder voorzitterschap van A. Tetteroo en met C. Ammerlaan als notulist plaats vond. Mijns inziens was het een geslaagde bijeenkomst waarin het orgelrestauratie project goed op de rails is komen te staan. Besluiten over de aanpak werden in grote eensgezindheid genomen. De heer Verschueren zal ten spoedigste, in ieder geval ruim voor 1 april, aan het Parochiebestuur een offerte op prijspeil 2004 en een contract doen toekomen. De complete verwijdering van het orgel, kas en pijpen, wordt verwacht voor najaar 2004, passend in de orderportefeuille van Verschueren. De restauratie in het atelier te Heythuysen neemt ongeveer een jaar in beslag. Het orgel zou dus weer terug kunnen zijn, in vernieuwde staat, najaar 2005. Overigens kan het orgel alleen dan weer worden teuggeplaatst wanneer de bouwkundige restauratie van de westzijde van de kerk, waarvan koor en toren deel uitmaken, zal zijn voltooid.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 
 

Parochieblad februari 2004
 
 
Restauratie Kerk en Orgel
In het Kerst/januari nummer van het Parochieblad heeft u al ?Een goed bericht? kunnen lezen. Een korte herhaling, want wellicht heeft u het Parochieblad niet meer onder handbereik. In december ontving het parochiebestuur de verheugende mededeling dat de Provincie Noord-Holland de restauratie van de Urbanus kerk en het Vollebregt orgel gaat steunen. Naar dit bericht was lang uitgekeken, want er was door voorafgaande besturen intensief aan gewerkt om dit resultaat te bereiken. De steun van de Provincie valt in het kader van Monumentenzorg. Zowel kerk als orgel zijn erkend monument. Het kerkgebouw, van de befaamde architect Cuypers, is een bepalend element in het beschermde dorpsgezicht van Ouderkerk. Een ieder die in Ouderkerk woont of er mee bekend is zal beamen dat de kern van onze woonplaats aan de samenvloeiing van Bullewijk en Amstel een unieke plek vormt. Op deze plaats bepalen de neo-gotische Urbanus kerk (1867), de pittoreske Korte Brug (1649), de Portugees-Isra?litische begraafplaats Beth Haim (1641) en de op een terp gelegen Amstelkerk (1774) de voor Ouderkerk kenmerkende atmosfeer.
De restauraties van de beide objecten is een kostbare zaak. De provincie heeft ons medegedeeld de kosten tot ongeveer 70% voor haar rekening te nemen. Daardoor kunnen we nu aan het werk. Sterker nog, we moeten nu snel de restauratie daadwerkelijk ter hand nemen, want de subsidievoorwaarden stellen dat de steun vervalt indien niet voor 1 april 2004 een aanvang gemaakt is met de werkzaamheden. Daarin schuilt nu onze opgave om zeker te stellen dat de ontbrekende 30% van de financiering door de plaatselijke gemeenschap zal worden ingebracht.
In de afgelopen maanden is, reeds informeel op de hoogte zijnde van de op handen zijnde gunstige beslissing van de Provincie, concreet gewerkt aan de start van de restauraties. Het parochiebestuur zal spoedig opdrachten aan bouwondernemer en orgelrestaurateur verstrekken. In zijn besluitvorming wordt het bestuur terzijde gestaan door deskundigen van Bisdom, Monumentenzorg en de inzet van zeer vele parochianen. Daarnaast worden concrete plannen ontwikkeld en acties voorbereid om de noodzakelijke financi?le middelen bijeen te brengen. Omdat de bedragen groot zijn en de besteding ervan, in het bijzonder voor de omvangrijke restauratie van het kerkgebouw, vele jaren zal beslaan, is voor een organisatievorm gekozen met meer permanent karakter. Er zijn twee stichtingen opgericht, met name de "Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel" en "Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk", die de specifieke opgave hebben de geldverwerving effectief ter hand te nemen. Via dit Parochieblad zult u op de hoogte gehouden worden van de voortgang in de projecten.
Veel van het verwachte succes zal afhangen van de betrokkenheid van allen in onze kerk- en dorps-gemeenschap. Urbanus parochianen zullen als gebruikers van het kerkgebouw een speciale affiniteit tot herstel van het gebouw in oude glorie gevoelen. Het behoud van een historische karakteristieke leefomgeving zal ook andere Ouderkerkers aanspreken. We beschouwen het als onze taak datgene wat zo'n 140 jaar geleden door onze voorouders tot stand gebracht werd, weer in een goede staat te brengen, te behouden en door te geven aan hen die na ons komen.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris voornoemde stichtingen