2005

Publicaties van Stichting Urbanus en Stichting Vollebrecht Orgel 2005

Op deze pagina's treft u een aantal artikelen aan van de stichtingen zoals deze zijn verschenen in de parochieblaadjes en in de Amstelgids.

 


Parochieblad december 2005, januari 2006

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Nabij het einde van jaar 2005 willen de Stichtingen een status bericht aan u voorleggen.
? Stichting Urbanus. De steigers rond de kerk zijn verdwenen als teken dat de restauratie in zijn eerste fase is voltooid. De poreuze voegen zijn gedicht, de torenspits is in- en uitwendig vernieuwd, een uiterst modern torenuurwerk is ge?nstalleerd dat bij licht en donker de exacte tijd aanwijst, nieuwe leien zijn gelegd op het dak, het Caecilia venster is in al zijn kleurrijke luister terug in de voorgevel. De voor de restauratie van de kerk benodigde middelen, in totaal zo'n ? 650.00 en uit eigen portemonnee ? 250.00, alleen al in de eerste fase, zijn zeer aanzienlijk. De Stichting Urbanus heeft tot op vandaag ruim ? 40.000 aan inkomsten gegenereerd. Het is duidelijk dat nog een zware taak voor ons ligt. Onderhoud en vernieuwing zijn voor de instandhouding van het monumentale maar oude gebouw met hier en daar zijn complexe installaties noodzakelijk. Het relaas van Ton van de Vall, zie elders in nummer, illustreert de rampen waardoor men plotseling wordt getroffen wanneer tijdige renovatie achterwege blijft.
? Stichting Vollebregt. De restauratie van het orgel bij Firma Verschueren Orgelbouw is in volle gang. Op 12 december zal het bestuur een excursie ondernemen naar Heythuysen om de vorderingen te aanschouwen. Met enig optimisme kan men stellen dat we met de door de Stichting bijeengebrachte middelen voor herstel van het orgel een schema volgen dat tot en met jaar 2007 het vereiste bedrag kan opleveren. We hebben een tamelijk realistisch financieringsplan kunnen opstellen. Het geeft een beeld van hoe we ons de toekomst zouden willen voorstellen. Op verzoek zenden we het financieringsplan graag aan u toe. Bij de overschrijving in 2004 schreef een vriendelijke donatrice: "Geen Kerstfeest zonder muziek". Misschien dat dit motto u inspireert tot (nog eens) een bijdrage aan de orgel restauratie.
? Tenslotte, in de maand december geniet de bijzondere vorm van periodieke schenking, ook wel lijfrente genoemd, speciale belangstelling vanwege de aantrekkelijke fiscale aspecten die in het dan nog lopende jaar zijn te benutten. De optie van periodieke schenking biedt de donateur gelegenheid een schenking te doen zonder de voorwaarde dat minimum drempels overschreden moeten worden. Het volledige bedrag is aftrekbaar. De praktische regeling van zo'n schenking vraagt niet meer dan het invullen van een formulier, waarvan u een exemplaar als bijlage bij het Parochieblad aantreft. De begunstigde stichting draagt zorg voor de verdere notarieel correcte afhandeling.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

 


Parochieblad oktober 2005

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
De eerste nachtvorst is aangekondigd, de zomer neigt ten einde, tijd voor een terugblik op het Amstel Zomer Festival 2005 en de daarmee samenhangende activiteiten van onze Stichting Urbanus. Een kort verslag en een financi?le verantwoording. Tijdens het Zomer Festival werden ruim 3000 loten verkocht hetgeen een opbrengst van ? 5000 genereerde. Maar er bleven een flink aantal loten onverkocht en waardevolle prijzen onuitgereikt. Deze werden in het weekeinde van de Startviering, 10 en 11 september, aan de man/vrouw gebracht in een unieke loterij zonder nieten. Deze wijze van schoon schip maken bracht nog eens ? 1164 op. De verkoop van dakleien verliep eveneens voorspoedig. Ook al had de tand des tijds veel leien flink aangetast het bleek toch een gewild artikel te zijn. De fraaie opdruk speciaal voor de gelegenheid gecre?erd door Willy Caminada zal daar niet vreemd aan zijn geweest. U heeft wellicht opgemerkt dat deze nieuwe tekening van de Urbanuskerk de vernieuwde omslag van het Parochieblad siert. De verkoop van de leien, tegen ? 8,00 per stuk, bracht ongeveer ? 1200 op. Er resteren nog zo'n 30 leien. Lang nadenkende liefhebbers dienen zich dus nu te haasten. De bliksem actie van een bijrijdersplaats in een antieke auto, op de zonnige zaterdag 18 juni van het Festival, bracht in korte tijd ? 650 in het laatje. Zeer geslaagd dus, dank zij de effici?nte organisatie van Hans Out en het onnavolgbare redenaars talent van Wil te Beek. Toch over Hans Out sprekende, de actie die voor ieder van zijn Festival taartjes ? 1 in de Urbanuspot deponeerde, bracht ? 150 op. Ten slotte is er de unieke presentatie van Laurens de Boer die een piano recital aanbood. Op 9 september hebben daar zo'n 70 toehoorders van genoten. De opbrengst voor Urbanus van ruim ? 400 was een groot succes. Men vraagt zich af of we ons niet moeten beraden op een periodieke muzikale presentatie, waarbij het Vollebregt orgel, binnenkort terug, een centrale rol zou kunnen spelen. Opgeteld komen we op een bedrag van nagenoeg ? 8500. De stichting Urbanus is allen die hun enthousiaste medewerking hebben gegeven aan de evenementen in deze zomer, allen geheel belangeloos, ten zeerste erkentelijk.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 

Parochieblad juli, augustus 2005

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Het zal u niet zijn ontgaan dat de restauratie van de Urbanus kerk in volle gang is. De dikke groene toren ontlokt aan velen opmerkingen over de imposante vorm die bijvoorbeeld aan een drietraps raket op de lanceerbasis Cape Kennedy doet denken. Inmiddels is de gehele houten torenopbouw vernieuwd. Het vermolmde hout dat werd aangetroffen liet aan duidelijkheid niets te raden over: de vernieuwing was uiterst urgent. Er zijn ook nieuwe leien aangebracht. Door de zorg van de restauratie werkers zijn de ruim 200 oude leien behouden. De meningen over de ouderdom lopen uiteen, sommigen spreken over 1867. Meer realistische schattingen, mijns inziens, houden het op de vorige eeuw. Hoe dan ook, de leien zijn gegarandeerd antiek. Op verzoek van de Stichting Urbanus heeft mevrouw Willy Caminada een geheel eigentijdse originele tekening van de Urbanuskerk gecre?erd. Door middel van een zeefdrukproc?d? is de tekening op de oude leien aangebracht. Er is een unieke combinatie ontstaan van antieke lei en 21-eeuwse tekening die iedereen die de kerk in gedachten wil houden niet aan zich voorbij mag laten gaan. Voor de prijs van ? 8,00 wordt u de bezitter van een exemplaar. Op het Amstel Zomer Festival zijn gisteren 18 juni en eergisteren 17 juni al ruim 125 van deze historische verzamelaarsobjecten verkocht. Haast u, want de voorraad wordt kleiner en kleiner.

De Stichting Urbanus, en in het kielzog daarvan ook een beetje de orgel Stichting Vollebregt, waren te gast op het Amstel Zomer Festival, uitgenodigd door de Stichting Promotie Ouder-Amstel. Niet alleen verschafte dit ons de gelegenheid tot verkoop van de leien, ook werd de opbrengst van de traditionele loterij geschonken aan de restauratie van de kerk. Door de winkeliersvereniging en andere begunstigers waren nabij de 700 attractieve prijzen ingebracht. De stemming tot het kopen van loten onder de festivalgangers was willig en het heeft ons dus een mooi bedrag opgeleverd. Exacte getallen zijn nu het festival nog loopt niet te geven maar een opbrengst van zo'n ? 8000 lijkt een verantwoorde schatting. Heel veel dank dus aan onze Ouderkerkse winkeliers, in het bijzonder aan de energieke voorzitter Hans Out.
Bij "De Amstelgids" van 12 mei j.l. heeft u de promotiefolder over de Urbanus restauratie aangetroffen (tenminste, als u uw brievenbus daarvoor niet had geblokkeerd). Vele tientallen van de lezers hebben in milde stemming een overschrijving naar onze Stichting gemaakt, vari?rend van 5 tot 1000 Euro. Uw respons heeft onze meest optimistische verwachtingen overtroffen en we zijn u zeer erkentelijk voor de donatie.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad juni 2005

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
In "De Amstelgids" heeft u reeds de enthousiaste aankondiging van het Amstel Zomer Festival kunnen lezen. Op vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni zal een feestelijke levendige stemming van Ouderkerk bezit nemen. Geschraagd door het succes van het Festival in 2004 zal een nog breder scala van activiteiten worden geboden. Een blik op het programma laat zien dat aan alle groeperingen is gedacht.
Ook aan de Stichting Urbanus is gedacht. Er zal een tombola worden georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan de restauratie Urbanus kerk. Door de Winkeliersvereniging Ouderkerk zijn fraaie en waardevolle prijzen ingebracht. Maar wellicht heeft u zelf een idee om een prijs aan te bieden en daarmee de prijzenpot te spekken? Misschien wordt het dan wel een loterij zonder nieten. U zou kunnen denken aan een artikel of dienst op naam van uw familie, firma of vereniging. Neemt u dan contact op met de heer A.J. Tetteroo (tel. 020-4961300).
Zoals u gewend bent zijn de Stichtingen Urbanus en Vollebregt met hun kraam op het festival aanwezig. U kunt er opnieuw de muziek van ons Vollebregt orgel beluisteren en de CD ervan verwerven. Ook gaan op het Festival de driehonderd antieke leien die de torenspits hebben gesierd en gedurende tachtig jaar weer en wind hebben getrotseerd voor een vriendschappelijke donateursprijs van de hand.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad mei 2005

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Het is vanuit de verre omtrek zichtbaar en u zult het ook hebben gezien: de restauratie van de Urbanuskerk is begonnen. Het gaat in eerste instantie om de westgevel waartoe de toren en het koor met Caecilia venster behoren. Na de afronding van de werkzaamheden, op termijn van weken dus, zullen de rekeningen van de aannemers (voor gevel, dak en glas) bij het Parochie Bestuur in de brievenbus vallen. Reden genoeg dus voor de Stichtingen om de acties van geldwerving met kracht voort te zetten.
In maart werden we verblijd met de ontvangst van een wel uiterst royale donatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het fonds draagt ? 18.000 bij in de kosten van restauratie van het Vollebregt orgel. In de toekenning van de subsidie is de waardering van het orgel als een cultuurhistorisch monument van de eerste orde van beslissende betekenis geweest. Het Prins Bernhard Cultuur-fonds kan alleen de goede doelen steunen als het zelf van begunstigers ruimhartig bijdragen ontvangt. We helpen dus het fonds graag zijn naams-bekendheid verder uit te dragen.
Ook in maart, zegde de Gravin van Bylandt Sichting een bedrag van ? 1000 toe voor de orgelrestauratie. Dit alles helpt ons verder op de goede weg. Niettemin, we hebben voor een volledige dekking van de kosten voor het orgel nog zo'n ? 60.000 nodig. We vragen u daarom nog eens te overwegen of u ons met een grotere of kleinere bijdrage naar de eindstreep kunt helpen. Kijkt u ook eens naar de peilglazen achter in de kerk.
Deze maand zal de promotiefolder om bekendheid te geven aan de restauratie Urbanuskerk verschijnen en u zult deze tegelijk met De Amstelgids van 12 mei ontvangen. Er is naar onze mening een aantrekkelijke folder tot stand gekomen die in kleurige afbeeldingen en pakkende tekst uiteenzet wat de opgave tot restauratie inhoudt. De Stichting Urbanus is dankbaar tegenover Bureau Kellerman en medewerkers, en voor Drukkerij Amstelland voor de geweldige medewerking en gunstige condities bij de vervaardiging van de folder. Uw aandacht voor de folder en uw idee?n om steun te realiseren zijn voor ons van grote betekenis.
De jaarverslagen 2004 van de Stichtingen Urbanus en Vollebregt zijn inmiddels goedgekeurd. Ze zijn voor algemene kennisname op de website van de Urbanuskerk geplaatst. Indien u om wat voor reden dan ook deze bestanden in pdf formaat niet kunt inzien of afdrukken is het Bestuur beschikbaar om u een exemplaar te doen toekomen.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad maart 2005
 
Restauratie kerk en orgel
Terugblikkend blijkt de maand december 2004 ook voor de restauraties van kerk en orgel een geschenkmaand te zijn geweest.
 
Op 14 december vaardigde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, via de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, een beschikking uit waarin ook de stijging van kosten over de laatste vijf jaren voor de restauratie van het Vollebregt orgel subsidiabel worden verklaard. Het subsidiabele bedrag wordt hierdoor verhoogd van de aanvankelijke ? 230.426 naar ? 310.443, d.w.z. naar de thans geldende prijzen die overeenkomen met de contractueel vastgelegde verplichtingen. Tegen het tarief van 70% bedraagt de aanvullende subsidie ? 56.012.
Hiermede is definitief komen vast te staan dat de restauratiekosten ? 310.443 bedragen en de Rijkssubsidie ? 217.310, resulterende in een noodzakelijke eigen bijdrage van ? 93.133. We zijn uitgekomen op de meest gunstig denkbare situatie. In de overtuiging dat het bijeenbrengen van de vereiste eigen middelen een haalbare opgave moet zijn herhalen we hier ons beroep op uw vrijgevigheid. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de fiscaal aantrekkelijke periodieke schenking voor een tijdvak van vijf jaar. We richten ons in het bijzonder tot de parochianen van St. Urbanus, de overige Ouderkerkers, en alle orgel sympathisanten.
 
Ook in december, besloot het Rabobank Co?peratiefonds als algeheel sponsor voor de restauratie van het Caecilia rozetvenster op te treden. Het venster voorstellende St. Caecilia, patrones van de kerkmuziek en haar beoefenaren, is een van de schitterende ornamenten in de Urbanuskerk. Met de restauratie is een bedrag gemoeid van ? 22.750. Niet alleen zal het glas-in-loodwerk waar nodig worden gerenoveerd. Ook zal de mechanische steunconstructie die nu vervaardigd is van ijzeren staven worden vervangen. De uitzetting van ijzer als gevolg van roestvorming vernietigt de invoeging in het van bakstenen gemetselde ronde kozijn. Door de vervanging met roestvrij brons zullen we in de toekomst van deze perikelen verschoond blijven.
 
Het Comit? van Aanbeveling voor de restauratie van de kerk bestaat in zijn definitieve samenstelling uit de volgende leden:
  • Prof. dr. H.A.M. van Alphen, voorzitter CDA Ouder-Amstel
  • J. (Senior) Coronel, voorzitter Portugees-Israëlietische Gemeente
  • Ds. drs. J. de Heer, predikant van de Amstelkerk
  • G.C.M. Korrel, lid Gemeenteraad Ouder-Amstel, CDA,
  • Voorzitter Raad van Bestuur Rabobank Abcoude Ouder-Amstel
  • Mw. A.M. Nagel, lid Provinciale Staten Noord-Holland, CDA
  • J.R.A. Nawijn, burgemeester Ouder-Amstel
  • Mr. P.R. Stoffelen, voormalig lid Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal, PvdA
 
De Stichting Urbanus prijst zich gelukkig deze prominente personen uit de Ouderkerkse gemeenschap bereid gevonden te hebben het lidmaatschap van het Comit? te aanvaarden. Deze ambassadeurs voor onze zaak vormen voor u de garantie dat we een behartenswaardig goed doel nastreven.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt